Апрел айы –Улыӯма орта билим бериӯ мектеплеринде «Баслаӯыш ҳәм әмелий пәнлер»диӊ пән айлығы

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министрлигиниӊ 2019-жыл 22-апрельдеги ««Улыӯма орта билим бериӯмектеплеринде баслаӯыш ҳәм әмелий пәнлерди оқытыӯдыӊ нәтийжелилигин арттырыӯ»атамасындағы Республикалық әмелий методикалық семинарын шөлкемлестириӯ ҳаққында»ғы 85-санлы буйрығы қабыл етилди, деп жазадыkkmetodika.uz сайты.

Усы буйрық тийкарында Беруний районы 11-санлы улыӯма орта билим бериӯмектебинде барлық район(қала)лық халық билимлендириӯ бөлимлериниӊ тийисли пән методистлери, тәжрийбели пән муғаллимлери қатнасты. Республикалық әмелий методикалық семинарда Беруний районы халық билимлендириӯ болиминиӊ методикалық хызмет бөлими тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар бойынша көргизбе шөлкемлестирилди. Семинар даӯамында келген мийманлар өзлери менен бирге көплеп жаӊалықлар, интерактив методларды биргеликте додалады. Тәжрийбели муғаллимлер «Ашық сабақ» өтип, бир-бирлери менен тәжрийбе алмасты ҳәм алдағы әҳмийетли ӯазыйпалар белгиленип алынды.